འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལས་ ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུ་ནང་ གདམ་ངོ་༦ གིས་ དོ་འགྲན་འབད་ནི།

༉ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ གདམ་ངོའི་འཛོམས་འདུ་དེ་ ཁ་ཙ་ བདེ་བ་ཐང་ཁྲོམ་ཁར་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ཡི། ཁྲོམ་སྡེའི་འཛོམས་འདུ་དེ་ཡང་ ཨ་རྟག་ཧར་ལུགས་སྦེ་ར་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

གསར་སྤང་ལས་ གདམ་ངོ་༨ ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ བཙག་འཐུ་ནང་ དོ་འགྲན་འབད་ནི།

༉ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་ འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་གི་ རྒེད་འོག་༡༢ ག་རའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

མི་སེར་ལུ་ རང་སོའི་ཐོབ་དབང་སྤྱོད་ཐངས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་དགོཔ།

༉ མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ གནས་རིམ་ཐག་ཉེ་ཤོས་ར་ ས་གནས་གཞུང་འབདཝ་ལས་ དམངས་གཙོའི་བྱ་རིམ་ནང་ ས་གནས་གཞུང་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་ལུ་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

མཚོ་གླིང་མཁར་རྒཔོ་ལུ་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ཡོདཔ།

༉ རྩི་རང་མཚོ་གླིང་མཁར་རྒཔོ་ པ་སངས་ཐིང་ཏ་མང་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ རྒེད་འོག་གདམ་ངོའི་འཛོམས་འདུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

མཁོ་ལོང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལཱ་ངོ་མ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ།

༉ འབྲུག་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་བར་ན་ མོས་མཐུན་གན་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ མཁོ་ལོང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལཱ་ངོ་མ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ ཚེ་རིང་དཔལམོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་གྱི་ ཨ་ལོ་ཚབས་ཆེན་སྡེ་ཕྲན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་གིས་ ཨ་ལོ་ཚབས་ཆེན་སྡེ་ཕྲན་ནང་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ་ནི།

༉ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ སྤྱི་ཚོགས་༣ པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ བཙག་འཐུའི་སྐབས་ མི་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་ ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་དེ་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

ས་གནས་གཞུང་གིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལུ་དྲི་བཀོད།

༉ ཁ་ཙ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཐེངས་༤ པ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ ཆུ་ཁ་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་ ས་གནས་གཞུང་གི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཁ་ཐུག་ལས་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

ཆར་ཆུའི་དུས་ཚོད་ལུ་ རྡོ་རོ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་ འཐབ་མ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ།

༉ དར་དཀར་ནང་གི་ རྒེད་འོག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ མཐར་ཟུར་དེ་ར་ རྡོ་རོ་ནང་རྒེད་འོག་ཨིནམ་ད་ རྒེད་འོག་དེ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ གནམ་བྱཱར་ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་མ་ཐལ་ནི་དེ་གིས་ རྐང་ལམ་བདའ་སྟེ་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ གནས་སྐབས་ཅིག་ མཚམས་འཇོག་འབད་ཡོདཔ།

༉ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ལས་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལོ་༢ དེ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལས་ ལས་སྣ་ཚུ་ གནས་སྐབས་ཅིག་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

སྨྱོ་རྫས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེས་ལས་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་༩༨ འཛིན་བཟུང་།

༉ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྨྱོ་རྫས་ནག་ཚོང་དང་ སྐྱེལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་ལས་དེ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྨྱོ་རྫས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ལས་ཡང་ འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མར་ཕབ་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

བརྡ་བརྒྱུད་འདུམ་འགྲིག་པའི་འགན་དབང་།

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༨ ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ བརྡ་བརྒྱུད་འདུམ་འགྲིག་པའམ་ དབང་འཛིན་པའི་ཡིག་ཚང་གིས་ སྒེར་གྱི་གསར་ཤོག་ཅིག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

ཐིམ་ཕུག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ ཚན་རིག་དང་སྨན་གཡོགམོ་གི་ ཆོས་ཚན་གསརཔ་ འགོ་བཙུགས་ནི།

༉ ཐིམ་ཕུག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཚན་རིག་དང་སྨན་གཡོགམོ་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ཆོས་ཚན་གསརཔ་ཅིག་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་དེ་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པས། ཆོས་ཚན་དེ་གི་དོན་ལུ་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཉིམ་ལུང་གཡུས་ཚན་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༥༦ ལང་མི་ སོ་ནམ་པ་ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་དེ་ ཞིང་ཆུ་ལངམ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ བྱ་ཐབས་མེད་པར་ ཀེ་བ་འཛུགས་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཞི་རྨོ་བའི་བསྒང་།

རྒྱས་པར་ལྷག། »

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་གྱི་ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ་གི་ བཤེར་ཡིག་ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།

༉ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་གྱི་ ཁྲིམས་དོན་ངོ་ཚབ་ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ་གིས་ ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་ཞི་རྩོད་ཁྲིམས་ཁྲི་ནང་ ལས་འཛིན་གྱི་ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ་ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ …

རྒྱས་པར་ལྷག། »