དཔལ་འབྱོར།

About admin

Check Also

ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༧༦ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།

༉ ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ གཞུང་ལམ་༣༩ དེ་ཅིག་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་ལས་༣༤ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གཞུང་ལམ་ཁག་༥ མཇུག་བསྡུ་བར་ ལུས་མི་དེ་ ཁྲིམས་བཤེར་དང་ རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ཐོགས་ལུས་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *