དཔལ་འབྱོར།

About admin

Check Also

བཀྲིས་གཡང་རྩེཔ་ཚུ་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་མེ་རླུང་བཱ་ཡོ་གེསི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་ ཁྱིམ་གུང་པ་༦༢ དེ་ཅིག་གིས་ མེ་རླུང་གེསི་རྒྱ་རྫི་གི་ཚབ་ སྐྱེ་ལྡན་མེ་རླུང་བཱ་ཡོ་གེསི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ སྐྱེ་ལྡན་མེ་རླུང་བཱ་ཡོ་གེསི་དེ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *