རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ཀུན་སྤྱོད།

༉ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༤ པའི་ནང་ ནང་འཁོད་དྲང་སྤྱོད་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ལྷན་ཚོགས་ལས་ལྷོད་པའི་ གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་འགོ་ཁྲིད་པའི་ ཨང་ཡིག་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་མི་དེ་ཡང་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་དང་ ཡིག་ཚང་ག་རའི་ནང་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་ཡར་དྲང་གཏང་ནིའི་ནང་ ཆ་ཤས་དེ་ ཁག་ཆེ་ཟེར་ཨིན་པས།
ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ཆ་ཤས་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ལཱ་དང་ངན་ལྷད་དེ་ རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ར་ ལས་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ཀུན་སྤྱོད་དོན་ལུ་ ཆ་ཤས་དེ་ མོ་བཏབ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མོ་བཏབ་དེ་ཡང་ སྡེ་ཚན་གསུམ་གྱིས་ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་ རྫོང་ཁག་ག་རའི་རྒེད་འོག་༡༣༤ ནང་ ཁྱབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མོ་བཏབ་དེ་ཡང་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ མ་དངུལ་དང་བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་ལཱ་དང་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་སྟེ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཆ་ཤས་དེ་ཡང་ ལས་སྡེ་དང་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་ནི་ཨིན་པས།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་ཤས་དེ་ འགོ་དང་པ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ལུ་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ བརྟག་ཞིབ་དེ་ཡང་ ལོ་༣ གྱི་བར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ཨང་ ཀླད་ཀོར་ལས་༡༠ གྱི་བར་ན་འབདཝ་ད་ ཨང་༧.༩༥ ཡོད་མི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ཨིན་ཟེར་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

རང་བྱུང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ གསོལ་ཁ་གཏང་ནི་དང་ ཆོས་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དོ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་སྒང་ རང་བྱུང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ སློབ་གྲྭའི་ཆོས་ཚན་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ གསོལ་ཁ་གཏང་ནི་དང་ ཆོས་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ དྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ ཆུ་ཚོད་༥ ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *