འཛམ་གླིང་རྒན་ཤོས་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ གོ་བརྡའི་ཉིནམ།

༉ འཛམ་གླིང་རྒན་ཤོས་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ གོ་བརྡའི་ཉིནམ་ བརྩི་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་དགེ་བསྙེན་ཁ་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ གསོ་བའི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ས་གནས་གཞན་༡༦ ནང་ཡང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ་ད་ གསོ་བའི་བརྟག་དཔྱད་དེ་ཡང་ རྒྱལ་འཛིན་རྒན་ཤོས་ཚོགས་པ་དང་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྨྱོ་རྫས་དང་ ཏམ་ཁུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ གཅིག་མཚུངས་ལག་ལེན་གྱི་ སྦྱོར་བརྡར།

༉ སྨྱོ་རྫས་དང་ ཏམ་ཁུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་ བྱ་རིམ་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་ཙ་ལས་ བཀྲིས་སྒང་ལུ་སྦེ་ ཉིན་གྲངས་༣ འབད་མི་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཅིག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *