མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཧིན་དུའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དཱ་ས་ཡེན་ཊི་ཀ་གནང་ཡོདཔ།

 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཊི་ཀ་གནང་པའི་བསྒང་།

༉ ཁ་ཙ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཀུན་གསལ་ཕོ་བྲང་ལུ་ དེ་བི་ པཱན་ཅ་ཡཱན་མཱན་དིར་ཟེར་མི་ ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང་ནང་ ཧིན་དུ་མི་སྡེའི་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དཱ་ས་ཡེན་ཊི་ཀ་གནང་ཡོདཔ་ད་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལས་ ཐུགས་སྨོན་དང་ ཊི་ཀ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཱན་དིར་དེ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ མི་སེར་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ སྤུངས་འཛོམས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།་
ཊི་ཀའི་དུས་སྟོན་ནང་ བློན་ཆེན་གྱིས་གཙོས་པའི་ གཞུང་གི་ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་དང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བཀྲིས་སྒང་མཁའ་གླིང་ བྱི་རི་ལས་མི་སྤྱི་འོག་ནང་ ཟམ་༢ རྐྱབ་དགོཔ་ཡོདཔ།

༉ གནམ་བྱཱར་ཆར་ཆུ་འབོར་བའི་སྐབས་དང་ ལ་མཐོ་ས་ཆརཔ་རྐྱབ་ད་ བཀྲིས་སྒང་མཁའ་གླིང་རྒེད་འོག་ བྱི་རི་ལས་མི་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ ཨ་རྟག་ར་ ཚང་གྱང་ལང་དགོཔ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ས་གནས་ ལ་ལུང་གྲང་ཟེར་ས་ལུ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ ཟམ་ཅིག་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ རོང་ཆུ་བྲེས་འོངམ་ད་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་གི་ ཚེ་སྲོག་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *