མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཧིན་དུའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དཱ་ས་ཡེན་ཊི་ཀ་གནང་ཡོདཔ།

 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཊི་ཀ་གནང་པའི་བསྒང་།

༉ ཁ་ཙ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཀུན་གསལ་ཕོ་བྲང་ལུ་ དེ་བི་ པཱན་ཅ་ཡཱན་མཱན་དིར་ཟེར་མི་ ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང་ནང་ ཧིན་དུ་མི་སྡེའི་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དཱ་ས་ཡེན་ཊི་ཀ་གནང་ཡོདཔ་ད་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལས་ ཐུགས་སྨོན་དང་ ཊི་ཀ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཱན་དིར་དེ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ མི་སེར་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ སྤུངས་འཛོམས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།་
ཊི་ཀའི་དུས་སྟོན་ནང་ བློན་ཆེན་གྱིས་གཙོས་པའི་ གཞུང་གི་ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་དང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མོང་སྒར་ཁྲོམ་ཁར་ སི་སི་ཊི་བི་པར་ཆས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།

༉ མོང་སྒར་ཁྲོམ་གྱི་ ས་ཁོངས་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ སི་སི་ཊི་བི་པར་ཆས་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ཁྲོམ་གྱི་བསམ་གཞི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་མི་ ཁྲོམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཚང་ནི་ཨིན་པས། མོང་སྒར་ཁྲོམ་ལྟེ་བ་དེ་ མོང་སྒར་ཁྲོམ་གྱི་འོག་ལུ་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་༧ ཡོད་པའི་ནང་ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *