གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་གིས་ རོང་རྩེ་གནས་ཡིག་དེབ་ཆུང་ གསར་བརྩམས་འབད་མི་དེ་ གསར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གནས་ཡིག་དེ་གིས་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་དང་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལུ་གནོད་ཉེན།

༉ རྒྱལ་སྤྱི་འཛམ་གླིང་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་༡༡,༠༠༠ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་གིས་ ཕྱུག་མི་ཅིག་ཨིནམ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་དང་ སའི་ཆགས་ཚུལ་ སའི་དབྱིབས་དང་འཁྲིལ་ ཤིང་སྣ་དང་ སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ གང་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་གངས་ལྗོངས་ནང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *