གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ འི་གནས་སྟངས་ནང་ ཕུཊ་བཱོལ་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་མི་དེ་ སེལ་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ཕུཊ་བཱོལ་ཚོགས་པ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ འབྲུག་པི་རི་མི་ཡར་ལིག་རྩེད་འགྲན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཕུཊ་བཱོལ་སྡེ་ཕྲན་༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ རེ་ གྲོགས་རམ་བྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འདས་པའི་ལོ་ནང་ དྲག་ཤོས་ཐོན་མི་ ཕུཊ་བཱོལ་སྡེ་ཕྲན་༤ ལུ་ ཁ་སྐོང་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠,༠༠༠ རེ་ གྲོགས་རམ་སྦེ་ བྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མོང་སྒར་ལུ་ ས་སྣུམ་མ་ལང་པའི་ དཀའ་ངལ་ཐོན་ཡོདཔ།

༉ མོང་སྒར་ཁྲོམ་ནང་སྡོད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བའི་ ཇོ་བདག་ཅིག་ཨིན་མི་ རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ལུ་ ཁོ་རའི་ ལཱ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ གླིང་མེད་ཐང་ལུ་ འགྱོ་ནིའི་དོན་ལས་ མོང་སྒར་ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་ཁང་ནང་ མར་ཁུ་བླུག་པར་ཚར་༢ དེ་ཅིག་འགྱོ་རུང་ ས་སྣུམ་མེད་ནི་དེ་གིས་ འཆར་གཞི་བཤོལ་བཞག་འབད་དགོཔ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *