གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ ལུ་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་དང་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་ ཞབས་ཏོག་མཚམས་འཇོག་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡ ལས་ ལོག་སྒོ་ཕྱེ་མི་དང་བསྟུན་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ ཇོ་བདག་དང་ དེད་གཡོགཔ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ཡིག་ཚང་ནང་ ག་ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རང་དང་རོགས་ཀྱི་བར་ན་ ས་སྟོང་བཞག་ནི་དང་ མི་འཛོམས་འདུ་རུག་རུ་སྦེ་ འགྱོ་ནི་གི་ སྒྲིག་གཞི་ལས་ འགལ་ཡོད་པའི་མཐོང་སྣང་།

About admin

Check Also

རྒེད་འོག་བསྡབ་ནིའི་ གྲོས་འཆར་ལུ་ རྒཔོ་ཚུ་ སེམས་དང་མ་ལྡན་པར་ཡོདཔ།

༉ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལས་ རྒེད་འོག་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་༥༧ དེ་ཅིག་ རྒེད་འོག་གཞན་ཚུ་དང་བསྡབ་ནིའི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་དེ་ལུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་གི་ རྒཔོ་ཚུ་ལས་ ངོས་ལེན་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒེད་འོག་བསྡོམས་༢༠༥ ཡོད་མི་ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *