གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྒྱ་གར་ཨ་སམ་གྱི་ ས་མཚམས་ཁྲོམ་སྡེ་ གེ་རེཇ་དང་ མེ་ལ་བ་ཛར་ལུ་སྡོད་མི་ རྒྱ་གར་གྱི་ མི་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠ ལྷགཔ་ཅིག་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཏི་རུ་དེ་ཚུ་ ཉིན་༣ གྲངས་གྱི་རིང་ ལགཔ་འདོགས་ནི་མེདཔ་སྦེ་ བཞག་ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་གྱི་ཚབ་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ བྱིན་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཝམ་རོང་གི་ འཐབ་རྩོད་ནང་ མི་༣ ལུ་ ཉེས་འཛུགས་འབད་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་སྒང་ཝམ་རོང་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ འཐབ་འཛིང་བྱུང་མི་དེ་ནང་ དྲང་དཔོན་གྱི་ཨམ་དང་ ཕྱགས་བདར་བའི་གནས་ཚང་ དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་བུཚ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་འབད་བའི་ སྣ་ཚོགས་སྙན་གསན་དེ་ ཁ་ཙ་ ཝམ་རོང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *