གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ རྒྱ་གར་ལུ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་ཕུཊ་བཱོལ་རྩེད་འགྲན་མཐར་འཁྱོལ་ནང་ བེང་ག་ལུ་རུ་ཨེཕ་སི་གིས་ སྤ་རོ་ཨེཕ་སི་ལུ་ གཱོལ་༩ བཙུགས་ཏེ་ ཕམ་བཏང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤ་རོ་གིས་ གཱོལ་༡ བཙུགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བིམསི་ཊེག་གི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་ གདམ་ངོ་དེ་ ཁྲིམས་འགལ་མེནམ།

༉ གཞུང་གིས་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ བསྟན་འཛིན་ལེགས་འཕེལ་དེ་ བིམསི་ཊེག་གི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་ གདམ་ངོ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་མི་དེ་ ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་མེད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཁ་ཙ་ བློན་ཆེན་ཌོག་ཊར་བློ་གྲོས་ཚེ་རིང་གིས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་ གསུངས་ཡོདཔ་ད་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *