གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ བློན་ཆེན་དང་ དྲོ་པར་ཕྱད་ནིའི་ ལས་རིམ་ཐེངས་༤༡ པའི་ནང་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཐོན་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ མདུན་ལམ་ལུ་ ཞུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ བློན་ཆེན་ཌོག་ཊར་བློ་གྲོས་ཚེ་རིང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ ལོ་ཐོག་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ བཟའ་སྤྱོད་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ངོ་སྦྱོར་འབད་ནིའི་ བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འཆར་དངུལ་ཐེར་འབུམ་༡ འབད་མི་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ལས་རིམ་གྱི་ དམིགས་དོན་དེ་ཡང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་༡༢ ཀྱི་ གནས་གོང་མཐོ་སུ་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཉུང་སུ་ཡོདཔ་ བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤ་རོ་ལུ་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སྦྱོང་ཚན་ལས་རིམ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རིག་རྩལ་དང་ ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནི་ལུ་ སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ ཆ་ཚང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སྦྱོང་ཚན་ལས་རིམ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ནུག། སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ ལས་རིམ་དང་པའི་ནང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *