གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ བསམ་རྩེ་ལུ་ ཚ་བ་དྲོད་འབར་གྱི་ ནད་གཞི་གདུག་ཅན་ ཌེང་གི་སྤེལ་མི་ གཟན་དོམ་ཚུ་ བཀག་ཐབས་ལུ་ དུ་པ་བཏང་པའི་བསྒང་ཨིནམ་ད་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་ ཁ་ཙ་ཚུན་ཚོད་ ཌོང་གི་ཐོབ་མི་༧༥ ཡོད་མི་ལས་༦༣ བསམ་རྩེ་དང་༨ སྒོམ་ཀྲུ་ དེ་ལས་ སིབ་སུ་ལུ་༤ ཡོདཔ་ད་ ནདཔ་བརྒྱ་ཆ་༩༥ ལྷགཔ་ཅིག་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ སོང་པའི་ཤུལ་ལས་ ཌེང་གི་ནད་གཞི་ཐོབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ སྟང་སི་སྦྱིས་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ས་དོང་ཊ་ནཱལ་༡ པ་དང་༢ པའི་ཆུ་དུང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ས་འོག་གི་ ཆུ་དུང་དེ་ཡང་ འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ དྲགོས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱིས་ འཕྲུལ་རྟ་ཨེབ་ཐོག་ལས་ ས་དོང་ཊ་ནཱལ་༢ ཀྱི་བར་ན་ གས་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *