གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་མེདཔ་བཟོ་ནི་གི་ འབད་བརྩོན་དང་ དམ་ཚིག་ཟེར་ འགན་འཁྲི་དང་ ཀུན་སྤྱོད་ དྭངས་གསལ་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གི་བཟང་སྤྱོད་ ནན་བསྐྱར་དུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཁ་ཙ་ བློན་ཆེན་ཌོག་ཊར་བློ་གྲོས་ཚེ་རིང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ་དེ་ གསར་བཏོན་གནང་ཡོདཔ་ད་ ལོ་ལྔའི་ཐབས་བྱུས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཨིན་རུང་ འདས་པའི་ཐབས་བྱུས་༢ ཀྱི་ ཤེས་མྱོང་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ སྟང་སི་སྦྱིས་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ས་དོང་ཊ་ནཱལ་༡ པ་དང་༢ པའི་ཆུ་དུང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ས་འོག་གི་ ཆུ་དུང་དེ་ཡང་ འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ དྲགོས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱིས་ འཕྲུལ་རྟ་ཨེབ་ཐོག་ལས་ ས་དོང་ཊ་ནཱལ་༢ ཀྱི་བར་ན་ གས་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *