གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ བཀྲིས་སྒང་ ཕོངས་མེད་རྒེད་འོག་གི་ ཡབ་རང་དང་ ཐང་རོང་ ཕིམ་ཤོག་སྤྱི་འོག་ཚུ་ནང་ རླུང་འཚུབས་འཕུ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁྱིམ་གུང་༨༥ འི་ གེ་ཟ་ཞིང་ཨེ་ཀར་༤༥ ལྷགཔ་ཅིག་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༢ འབད་མི་ ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་ ཚད་པའི་ནད་ རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ས་མཚམས་ཁ་ལས་ ཚད་ནད་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཚད་པའི་ནད་ རྩ་མེད་གཏང་ནི་དང་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *