གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་ཕབ་ཆག་ཡོད་མི་ མེ་རླུང་རྒྱ་རྫི་སྟོངམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཤོག་འཛིན་ཊོ་ཀཱན་སྤྲོད་ནི་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཚོང་མགྲོན་པ་༡,༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ རྒྱ་རྫི་བཀྲམ་སྤེལ་ཁང་ནང་ སྤུངས་འཛོམས་འབད་ཡོདཔ་ད་ བཀྲམ་སྤེལ་ཁང་གིས་ ཤོག་འཛིན་༦༠༠ དེ་ཅིག་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་རུང་ མཐའན་མཇུག་ལུ་ ཤོག་འཛིན་༡,༢༠༠ དེ་ཅིག་ སྤྲོད་དགོཔ་ཐོན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཁྲོམ་ཁར་ ཨོ་ཆས་བཙོང་སའི་ཁང་མིག་ནང་ དྲོ་པ་ལས་ར་ ཨོམ་དང་མར་ དར་ཚིལ་ ཞོ་གིས་ གང་སར་མཐོངམ་ཨིནམ་པས། དེ་ཡང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་མི་ཚུ་གིས་ སྒོ་ནོར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གསོ་སྐྱོང་འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྒོ་ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་སོང་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ཅིག་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *