གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ཡོད་མི་ འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་མཐུན་འབྲེས་ཚོགས་པའི་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྒྱ་གར་ཨ་སམ་གྱི་ ས་མཚམས་ཁྲོམ་སྡེ་ དཱད་ག་རི་ལུ་ མེ་རྐྱེན་བྱུང་མིའི་ནང་ ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་ སེམས་གསོ་དངུལ་ཀྲམ་༡༢༤,༢༠༠ སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡ གི་དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༣ དེ་ཅིག་ཁར་ མེ་རྐྱེན་བྱུངམ་ད་ འབྲུག་གི་ས་མཚམས་སྒོ་ར་ལས་ མི་ཊར་དག་པ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ རྒྱ་གར་གྱི་ ཚོང་ཁང་༡༢ ཐལ་བར་བརླགས་བཏང་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ འབྲུག་གི་ཧོངས་ལས་ མེ་བསད་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ བཏང་ཐོག་ལས་ ཆ་རོགས་འབད་མི་དེ་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དེ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ བཤདཔ་ཨིན་པས།
བདུན་ཕྲག་ཧེ་མའི་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ཞབས་ལས་ཡང་ ཉམས་རྒུདཔ་༡༢ ལུ་ སེམས་གསོ་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གསར་སྤང་རྫོང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལུ་ བསྒྲུབ་མི་ཚུགས་ནི་བཟུམ་ཡོདཔ།

༉ གསར་སྤང་རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ལས་མི་ལངམ་མེདཔ་ལས་ ཐོགས་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་ལས་མི་ ལག་རྩལ་ཅན་ཚུ་ ས་མཚམས་སྒོ་ར་བསྡམས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ནང་ན་ལེན་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་འོང་མི་ ལས་མི་ཚུ་ཡང་ ཞིང་ལཱ་འབད་བར་ ལོག་ཁྱིམ་ནང་ སོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *