གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ཡོད་མི་ འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་མཐུན་འབྲེས་ཚོགས་པའི་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྒྱ་གར་ཨ་སམ་གྱི་ ས་མཚམས་ཁྲོམ་སྡེ་ དཱད་ག་རི་ལུ་ མེ་རྐྱེན་བྱུང་མིའི་ནང་ ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་ སེམས་གསོ་དངུལ་ཀྲམ་༡༢༤,༢༠༠ སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡ གི་དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༣ དེ་ཅིག་ཁར་ མེ་རྐྱེན་བྱུངམ་ད་ འབྲུག་གི་ས་མཚམས་སྒོ་ར་ལས་ མི་ཊར་དག་པ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ རྒྱ་གར་གྱི་ ཚོང་ཁང་༡༢ ཐལ་བར་བརླགས་བཏང་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ འབྲུག་གི་ཧོངས་ལས་ མེ་བསད་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ བཏང་ཐོག་ལས་ ཆ་རོགས་འབད་མི་དེ་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དེ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ བཤདཔ་ཨིན་པས།
བདུན་ཕྲག་ཧེ་མའི་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ཞབས་ལས་ཡང་ ཉམས་རྒུདཔ་༡༢ ལུ་ སེམས་གསོ་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཁྲོམ་ཁར་ ཨོ་ཆས་བཙོང་སའི་ཁང་མིག་ནང་ དྲོ་པ་ལས་ར་ ཨོམ་དང་མར་ དར་ཚིལ་ ཞོ་གིས་ གང་སར་མཐོངམ་ཨིནམ་པས། དེ་ཡང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་མི་ཚུ་གིས་ སྒོ་ནོར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གསོ་སྐྱོང་འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྒོ་ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་སོང་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ཅིག་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *