གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ བློན་ཆེན་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ བློན་པོ་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེའི་བཀོད་དཔོན་ཚུ་གིས་ སྤུ་ན་ཁ་ འོག་ལ་ཁ་ལུ་ ཡབ་དྲགོས་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་ ཞིང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ཉིན་གྲངས་༤ པའི་ བསྔོ་སྨོན་གནང་སར་ ཡབ་དྲགོས་མཆོག་ལུ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་ སྨོན་འདེབས་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་ བསྔོ་སྨོན་དང་ དགེ་རྩའི་གསུང་ཆོག་ཚུ་ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དགུང་ལོ་༩༤ བཞེས་མི་ ཡབ་དྲགོས་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ གཤགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བཀྲིས་སྒང་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ནོར་གསོ་ནི་དེ་ ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབདཝ་ད་ སྡིག་པའི་ལཱ་དེ་ཅིག་ར་ མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་ད་ ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *