གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༉ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་ས་གནས་ བསྟན་སྐྱོང་གླིང་དམག་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་ཐང་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༩ ལས་འགོ་བཙུགས་ བདུན་ཕྲག་༡ གི་རིང་གནང་མི་ ལོ་བསྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་ ཁ་ཙ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ མི་མང་ལུ་ ཚེ་དབང་གནང་ཐོག་ལས་ གྲོལ་ཡོདཔ་ད་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་ ན་ཧིང་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བཀྲིས་སྒང་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ནོར་གསོ་ནི་དེ་ ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབདཝ་ད་ སྡིག་པའི་ལཱ་དེ་ཅིག་ར་ མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་ད་ ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *