གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་ དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ སྟངས་སི་སྦིས་ལུ་ཡོད་པའི་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དགེ་རབ་བཟོ་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་རིང་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ འགོ་དང་པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་ ཁ་ཙ་ གྲོལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གཞུང་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་ཅ་ཆས་ཚུ་ ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་དོ་ཡོདཔ།

༉ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཐོན་ཡོད་པའི་གུ་ ད་རེས་ཡང་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ར་ ནང་འདྲེན་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ གཞུང་གིས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དཀའ་ངལ་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *