གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

མོང་སྒར་རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་གི་ བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་གཙོས་པའི་ དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་༡༥༠ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ ཉིན་གྲངས་༧ གྱི་རིང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་རིམ་ མགོན་པོའི་གཏོར་རྒྱབ་གནང་མི་དེ་ ཁ་ཙ་ གྲོལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བཀྲིས་སྒང་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ནོར་གསོ་ནི་དེ་ ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབདཝ་ད་ སྡིག་པའི་ལཱ་དེ་ཅིག་ར་ མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་ད་ ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *