གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

བཀང་ལུང་ འཁང་མ་ལུང་ཕྱོགས་སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་ནང་ སློབ་གྲྭ་བཤོལ་བཞག་འབད་མི་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ འཕྲུལ་གླང་པ་ཝར་ཊི་ལར་གྱི་ ལག་ལེན་སྦྱོང་བརྡར་འབད་བའི་བསྒང་།

About admin

Check Also

མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ འགོ་འབྱེད་འབད་ནི།

༉ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ ཨེ་ཀེ་མིཤ་ར་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ཆུ་དུང་ནང་ལས་ ཆུ་བཏོན་གཏང་ནིའི་ལཱ་ བརྒྱ་ཆ་༦༥ དེ་ཅིག་ མཇུག་བསྡུ་ཡི་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ཨེ་ཌིཊ་༡ པ་དང་༣ པའི་ འཛུལ་སྒོ་ནང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *