གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ སྤ་རོ་ ཞི་བ་གླིང་ཟ་ཁང་ནང་སྦེ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ ཉམས་ཉེན་ཆེ་བའི་ མཱ་སིར་ཉ་རིགས་ཀྱི་ གནད་དོན་སྐོར་ལས་ འགོ་དང་པ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འཚོགས་པའི་སྐབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་ ནགས་ཚལ་ རྒྱ་མཚོ་ གཙང་ཆུ་ དེ་ལས་ གནམ་གཤིས་ལུ་ འགྲོ་བ་མི་གི་ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕན་གནོད་སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ལི་བིང་ པ་ལཱ་ནེཊ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ གསར་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བཀྲིས་སྒང་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ནོར་གསོ་ནི་དེ་ ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབདཝ་ད་ སྡིག་པའི་ལཱ་དེ་ཅིག་ར་ མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་ད་ ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *