གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

བཀང་ལུང་ལས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥ དེ་ཅིག་གི་ས་གནས་ བོ་དི་གྲང་ལུ་ ལམ་བསུབས་མི་དེ་ ཌཱན་ཊཱག་ལས་འགུལ་གྱིས་ ལམ་སེལ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ བདུན་ཕྲག་༡ དེ་ཅིག་གི་རིང་ ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་ རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༩ འི་དྲོ་པར་ ལམ་སྦོམ་སྦེ་ར་ བསུབས་ཡོད་མི་དེ་ དེ་ཚེ་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༥ ལུ སེལ་ཚུགས་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་བཅུག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ དེ་ཚེ་ ནུབ་མོའི་ཆུ་ཚོད་༩.༣༠ དེ་ཅིག་ཁར་ ད་རུང་ ས་རུད་ཆད་དེ་ གཞུང་ལམ་མི་ཊར་༢༠ དེ་ཅིག་ འཕྱགས་བདའ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁ་ཙ་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༦.༣༠ ལས་ ལམ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཌཱན་ཊཱག་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་མི་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བཙུགས་ཡོད་རུང་ ལམ་སེལ་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༢ དེ་ཅིག་ འགོར་ནི་བཟུམ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་གྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ཆེ་ནི།

༉ ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འཚོགས་པའི་སྐབས་ གཙུག་སྡེ་༢ ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡི། མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་དང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *