གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དབང་འདུས་དགའ་སེང་ཚོ་གོངམ་རྒེད་འོག་ ལྕང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་མི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་དང་ གྲལ་གཏོགས་གནང་ཡོདཔ་ད་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རྣམ་གཉིས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ནང་ ཆིབས་སྐྱོད་གནང་པའི་བསྒང་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པར་ གནམ་བྱཱར་གྱི་ དུས་ཚོད་འགོ་བཙུགས་མི་དང་བསྟུན་ འབྲུག་མི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ནིའི་ དུས་ཚོད་གལ་ཅན་ཅིག་ ཨིནམ་བཞིན་དུ་ གྲོང་གཡུས་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ གྲོང་གསེབ་མི་སྡེའི་ནང་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྟེན་པའི་ ལམ་སྲོལ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བཀྲིས་སྒང་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ།

༉ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ནོར་གསོ་ནི་དེ་ ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབདཝ་ད་ སྡིག་པའི་ལཱ་དེ་ཅིག་ར་ མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་ད་ ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *