གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དབང་འདུས་དགའ་སེང་ཚོ་གོངམ་རྒེད་འོག་ ལྕང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་མི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་དང་ གྲལ་གཏོགས་གནང་ཡོདཔ་ད་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རྣམ་གཉིས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ནང་ ཆིབས་སྐྱོད་གནང་པའི་བསྒང་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པར་ གནམ་བྱཱར་གྱི་ དུས་ཚོད་འགོ་བཙུགས་མི་དང་བསྟུན་ འབྲུག་མི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ནིའི་ དུས་ཚོད་གལ་ཅན་ཅིག་ ཨིནམ་བཞིན་དུ་ གྲོང་གཡུས་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ གྲོང་གསེབ་མི་སྡེའི་ནང་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྟེན་པའི་ ལམ་སྲོལ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྨྱོ་རྫས་དང་ ཏམ་ཁུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ གཅིག་མཚུངས་ལག་ལེན་གྱི་ སྦྱོར་བརྡར།

༉ སྨྱོ་རྫས་དང་ ཏམ་ཁུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་ བྱ་རིམ་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་ཙ་ལས་ བཀྲིས་སྒང་ལུ་སྦེ་ ཉིན་གྲངས་༣ འབད་མི་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཅིག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *