གནས་ཚུལ་་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཉིན་མའི་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་ཁར་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱི་ ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་ཉེ་འདབས་ལས་ སྦུལ་ཆེན་ཅིག་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་དེ་ ལོག་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ བདེ་བ་ཐང་ལུ་ འབག་བསྐྱལ་ཡོདཔ་ད་ སྦུལ་ཆེན་དེ་ རིང་ཚད་ཕིཌ་༡༡ ལྷགཔ་ཅིག་ ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འབྲུག་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ།

༉ འདས་པའི་ལོ་ངོ་༧༥ འི་རིང་ བཟའ་ཚང་ས་ཡ་ལས་བཅད་མི་ཚུ་ དབུལ་ཕོངས་དང་ འཐབ་འཛིང་ དེ་ལས་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ནང་ལས་ བཏོན་ཚུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་རུང་ འཛམ་གླིང་གི་ འཐུས་མི་ཅིག་ཨིན་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གིས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *