ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ ལས་མི་ཚུ་ ནང་སྐྱོད་འབད་བཅུག་ནི།

༉ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༤ ལས་ ཕྱི་མི་ལས་བྱེདཔ་ཁྱད་རིག་པ་དང་ ཐབས་རིག་མཁས་པའི་ དབྱེ་ཁག་ནང་ཡོད་མི་ ལས་མི་ཚུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཛུལ་སྐྱོད་འབད་བཅུག་ནིཨིན་པས།
དབྱེ་ཁག་གཞན་ནང་ཡོད་མི་ ཕྱིའི་ལས་མི་ཚུ་ ཟུར་བཞག་ནད་བརྟག་གི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གནང་བ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ནང་སྐྱོད་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན་རུང་ གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གྱི་གསོབ་མི་དོགས་ཅན་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་རུང་ རྩོད་གཞི་ཕྱིར་བཏོན།

༉ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་༢༢ ལང་མི་ ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་ གྱི་གསོབ་ཡོད་པའི་ ཁ་ཉེས་ཕོག་མི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་དེ་ ཁ་ཙ་ འགག་སྡེའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དོ་དམ་ཁང་ནང་བཙུགས་ནུག། མ་གཞི་ ཉམས་རྒུད་པའི་ ཕམ་གིས་ ཁ་ཙ་ ནང་འགྲིགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *